Obezbjeđuje kadrovsku evidenciju i obračun plaća/plata u skladu sa zakonskim propisima. Omogućuje ispis svih propisanih obrazaca i izvještaja (specifikacija, isplatni listić, M4, DP obrasci i sl)

Program može vršiti obračun plaća za jedno ili više pravnih lica (korisnika), što je pogodno za knjigovodstvene biroe-servise.

Usklađen sa Zakonom o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/08), Prvilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak  ("Službene novine Federacije BiH", broj 67/08) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", broj 4/10 i 10/11).

Opis izmjena

Eksport naloga za plaćanje u tekstualnu datoteku koja je u formatu za UniCredit banku

Opis izmjena

Matični podaci organizacionih jedinica prošireni sa ID brojem organizacione jedinice.

Na obrascu JS3100 se ispisuje ID broj organizacione jedinice ako je upisan, a inače se ispisuje ID broj firme.

Opis izmjena

Izmjena obrazaca 2001, 2001-A, MIP-1023 i PMIP-1024 u skladu s novim Pravilnikom (Službene novine FBiH, 38/17)

Opis izmjena

Omogućeno knjiženje toplog obroka u glavnu knjigu po organizacionim jedinicama

Opis izmjena

Ispis matične evidencije radnika prema novom Pravilniku

Druge aplikacijePovratak na sve aplikacije