Program je razvijen za potrebe komunalnih preduzeća. Osim standardnih knjigovodstvenih obrada (glavna knjiga, kupci i dobavljači, KUF, KIF, PDV prijava) omogućuje fakturisanje komunalnih usluga i praćenje naplate za pravna i fizička lica

Program je namjenjen za vođenje knjigovodstva komunalnih preduzeća.

Programski paket sadrži sljedeće module:

 • modul glavne knjige
 • modul fakturisanja pravnim licima
 • modul fakturisanja fizičkim licima
 • modul knjižnih obavijesti
 • modul salda-konti kupaca (pravnih i fizičkih lica) i dobavljača
 • knjiga ulaznih faktura (KUF)
 • knjiga izlaznih faktura (KIF)
 • PDV prijava
 • modul za ispis naloga za plaćanje (virmana)
 • modul provjera konzistentnosti knjiženja
 • modul šifarnika

Opis izmjena

Omogućeno formiranje tekstualne datoteke za UniCredit banku koja sadrži kupce sa otvorenim trajnim nalogom u banci. 

Opis izmjena

Mogućnost upisa dužeg teksta za "Prethodne uplate:" na računima. Povećana širina okvira za rekapitulaciju na računu da može primiti duže tekstove.

Druge aplikacijePovratak na sve aplikacije