Aplikacije


Stranica 3 od 3

Program je razvijen za potrebe općinskog komunalnog stambenog fonda. Formira rješenja i račune za komunalnu naknadu pravnim i fizičkim licima (obveznicima). Prati naplatu komunalne naknade.

Logo aplikacije

Program je razvijen za potrebe komunalnih preduzeća. Osim standardnih knjigovodstvenih obrada (glavna knjiga, kupci i dobavljači, KUF, KIF, PDV prijava) omogućuje fakturisanje komunalnih usluga i praćenje naplate za pravna i fizička lica.

Logo aplikacije

Program je razvijen za potrebe apoteka/ljekarni koje izdaju lijekove sa esencijalne liste. Program prati promet tih lijekova. Može učitati podatke iz aplikacije e-recept. Generira račune i ostale izvještaje za ZZO.

Logo aplikacije

Program omogućuje evidenciju stalnih (osnovnih) sredstava i sitnog inventara. Također omogućava obračun amortizacije stalnih sredstva za proizvoljan vremenski period. Po potrebi se može izvršiti i obračun revalorizacije stalnih sredstava.

Logo aplikacije

Program Bilance je primarno namjenjen za popunu obrazaca godišnjeg/polugodišnjeg obračuna. Podaci se čitaju iz knjigovodstvenog programa Com_Soft-a (ROB ili MFP) i upisuju se u pripremljenu Excel datoteku u kojoj su formirani propisani obrasci završnog obračuna.

Logo aplikacije

Stranica 3 od 3